One does the scath and another hath the scorn, (2) One doth the blame, another bears the shame 2078 മകരം (മേടം)വന്നാൽ മറിച്ചെണ്ണെണ്ടാ - തൂണു 223,224,698,1415 342. 661 To shoot at a pigeon and kill a crow, 1142,1143. നമ്പിടി 2409 Cf. He that will not sail till all dangers are over, must never put to sea, 1514, 1515. 75 A slip of the foot may be soon recovered but that of the tongue perhaps never,849. പൊന്നാരം = Flattery. 1477 തള്ളയ്ക്കുചുടുമ്പോൾ കുട്ടിയെ ഇട്ടു ചവിട്ടും (അച്ചിക്കുപൊള്ളുന്നേരം കുട്ടിയെ, 1461 cf The blood of the soldier makes the glory of the general. തെങ്ങുള്ള വളപ്പിലെ തേങ്ങാകൊണ്ടു പൊയ്ക്കൂടെ-, 1550. 672 Undutiful children make wretched parents, 2082. 108. 673 Unfortunate is he who depends on the favours of another, 1847. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. 972 കാലത്തെ തുഴയാഞ്ഞാൽ കടവിൽ ചെന്നടുക്കൂല. മാനക്കേടു 2161 Idleness is hunger's mother, 973. [ 25 ] 261 ആയിരംകണ്ടി കരപ്പാട്ടമുണ്ടു്; അന്തിയ്ക്കരപ്പാൻ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കു-, 262 ആയിരം അമ്പിട്ടക്കത്തികൂട്ടിയാൽ ഒരു മരംവെട്ടുമൊ-, 264 ആയിരംകാക്കക്കും കല്ലൊന്നുമതി - (പാഷാണമൊന്നേവേണ്ടു), 265 ആയിരംകാതം എടുത്തു അരക്കാതം ഇഴെക്കരുതു-, 266 ആയിരംകാര്യക്കാരെ കാണുന്നതിനെക്കാൾ ഒരു രാജാവെകാണുന്നതു, 267 ആയിരം കുഞ്ഞിനെ കുഴിക്കുകൊടുത്താലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ, 268 ആയിരംകുടത്തിന്റെ വാകെട്ടാം, ഒരാളിന്റെ വാകെട്ടാൻ വഹിയാ-, 269 ആയിരം കുറുന്തോട്ടികുടിച്ചാൽ അയലറിയാതെപെറും-, 271 ആയിരം തെങ്ങുള്ള നായർക്കു പല്ലുകുത്താൻ ഈർക്കിലില്ല-, 272 ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ ആയുസ്സിനുകേടല്ല, ആയിരം പ്രാക്കൽ, 273 ആയിരം പണമ്പോയാലും വേണ്ടതില്ല മനസ്സിന്റെ തിടു തിടുക്കം. തക്കം എങ്കിൽ തക്കം; അല്ലെങ്കിൽ വെക്കം-, 1404. 25 അച്ഛൻ ആനപ്പാപ്പാൻ എന്നുവെച്ചു മകന്റെ ചന്തിക്കും തഴമ്പുണ്ടാകുമൊ- മൺചിറ 1990 Cf. 1396. പെണ്ണു 29, 117, 220, 351, 426. ഇമ്പമാല 880, പട്ടിക്കുമീശവന്നതുകൊണ്ടു അമ്പട്ടനെന്തു കാർയ്യം. 40 അമ്മി= grinding stone. 992 അച്ചി=Woman, Cf. Never put off till to-morrow what you can do today, 2209. ഇണ്ടന്തുരുത്തിനായർ 2421, കുറുന്തോട്ടി 269 [ 87 ] 1570 തോക്കുന്നതിനു കൂറ്റാൻവേണ്ടാ- 493. Cf. മുളമൂട്ടിൽകണ്ട 2198 217. 87 A white glove often conceals a dirty hand,2. Every potter praises his own pot and more if it be broken, 315, 923, 2046. 244. 122. കഥ 958 65 അണ്ണാടി=Cheek bone. നല്ലമാടെങ്കിൽ തന്നൂരിൽതന്നെ വിലപോകും-, 1643. 38 അടിക്ക= drive. 261 For age and want save while you may, no morning sun lasts a whole day, 2500. മഴു 434, 2221, 2259 Auld sparrows are ill to tame, 1362, 1915, 2221. Better Hazard (face danger) once than be always in fear, 275 Cf. 692 When bread is wanting, oaten cakes are excellent. 72 A rolling stone gathers no moss,522,736. 450. പൊടി 1373 1085. കുളത്തിൽകിടന്ന തവള കിണറ്റിൽ മുങ്ങിച്ചത്തു. ഔഷധം 201 കുറിയവൻ 344,898 497 Cf. He loseth his thanks who promises and delays, 1200. English Word for Malayalam word സംക്ഷിപ്ത - Samkshiptha, English Meaning for Malayalam word സംക്ഷിപ്ത - Samkshiptha, English equivalent for Malayalam word സംക്ഷിപ്ത - Samkshiptha, English definition for Malayalam word സംക്ഷിപ്ത - Samkshiptha, Malayalam … പൊന്നു് 391, 429, 547, 1042, പൊൻപണം 683 പിതൃശാപം 72 കാള 20,343,1116,1396. കർമ്മം 1601,2337 45 അരങ്ങു = Stage. 1008 Cf Youth and white paper take any impression. Health is not valued till sickness comes, 820. 2316 വറ്റോൻ=Angler; Cf. He steals a goose and gives the giblets in alms, 1877. 2508 Cf. 19 അച്ചനുക്കച്ചൻവരുമ്പോൾ കൊച്ചച്ചൻപരിയത്തു- പ്രസവവേദന 982 Don't teach fishes to swim, 62, 600, 607. 363. 89 A wolf in a lamb's skin,2. My son's my son till he hath got him a wife, but my daughter's my daughter all the days of her life, 1445. Find more Malayalam words at wordhippo.com! → shear Fair words do not fill the bushel, 278. [ 118 ] 86 Cf. 222. മനം 504, 1074 പാലം 2140, 1979 56 A little knowledge is a dangerous thing,192,2211. A bad wound heals, a bad name kills;1036. A hasty man never, 93 Cf. 1791. തുരുമ്പു 1280,1747 മലനാടു 1028, 2088 308. കടവഴിക്കുററി 842 97 Cf. നിർമൂലം 1992 മംഗല്യം 2119 If you wish a thing done, go; if not, send (2) Do not say go, but gae (i.e) go thyself) (3)Never trust to another what you should do yourself, (4) For that thou canst do thyself, rely not on another. ബാലർ 1587 718 Wisdom is better than riches, 2361. 155. Soon ripe, soon rotten. ഓശ 997,2272, [ 107 ] 2026 പൊന്നു കായ്ക്കുന്നമരമായാലും പുരയ്ക്കു ചാഞ്ഞാൽ മുറിക്കണം-, 2027 പൊന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ പുളിശ്ശെരിയുംവയ്ക്കാം-, 2028 പൊന്നുരുക്കുന്നേടത്തു (പൊൻതൂക്കുന്നെടുത്തു) പൂച്ചെക്കെന്തുകാര്യം-, 2029 പൊന്നുവെക്കേണ്ടയെടത്തു പൂവെങ്കിലുംവെക്കണം-, 2031 പൊന്നുംതൂമ്പായുണ്ടായാലും ഇരിമ്പുംതൂമ്പാ കൂടാതെ കഴിയുമോ-, 2033 പൊൻസൂചിയുള്ളവനു ഇരിമ്പുസൂചിയും ആവശ്യപ്പെടും-, 2034 പൊൻസൂചിയെങ്കിലും കണ്ണിൽകുത്തരുതു-(കൊണ്ടുകുത്തിയാലും കണ്ണുപോകും), 2036 പൊളിഞ്ഞതും പൊളിയാത്തതും ചേടി നോക്കിയാലറിയാം, 2037 പോകെണ്ടതുപോയാൽ ബുദ്ധിവെക്കും, വേവേണ്ടതു വെന്താൽതീയുംകത്തും-, 2040 പോത്തിന്റെചെവിട്ടിൽ കിന്നരം വായിക്കുന്നതു പോലെ-, 2043 പോത്തു മാനംനോക്കുമ്പോൾ ആൾ മരം നോക്കണം-, 2028 Cf. [ 97 ] 1808 പണംകൊണ്ടറിഞ്ഞെങ്കിലെ പണത്തേൽകൊള്ളൂ-. 1545 Cf. 24 അച്ചി=Wife; നായർ=Husband. ധൈര്യം 1862. 2409, 2430, "മുല്ലപ്പൂവിന്റെഗുണത്താലെ വാഴനാരിനുംമോക്ഷം", for old age in thy youth (2) Waste not,want not, https://ml.wikisource.org/wiki/Malayalam_Proverbs, https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=മലയാള_പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ&oldid=206632, ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർഎലൈക്ക് അനുമതിപത്ര, ചക്ക 197,283,1014,1054,1060,1111,1142,1245,1341, 2068, കോഴി 115,171,270,529, 650,827,936,1141,1472,1703,2412,2494. 20 അച്ഛൻ=Master. കയിൽ,1326,2293 കൊയ്ത്തോളം കാത്തിട്ടു, കൊയ്യാറാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങരുതു-, 1186. 703 Where love fails, we espy faults, 432, കയർ 250,782,983,2098,2195, In a country of blind people ; the one-eyed man is a king. 699 Cf. Penny wise and pound foolish, (2) Fear not the. 1334. Cf. 1578 തോളിൽഇരുന്നു ചെവിതിന്നരുതു- 236. Bangla Meaning of Spurn Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. [ 80 ] 1416 തനിക്കു വിധിച്ചതു തലക്കുമീതെ-, 1418 തനിക്കൊരു മുറമുണ്ടെങ്കിലെ തവിട്ടിന്റെ ഗുണമറിയൂ-, 1420 തൻ കാണം തൻകൈയിൽ അല്ലാത്തൊനു ചൊട്ടൊന്നു-, 1421 തൻ കയ്യിൽ കാണം മറുകയ്യിൽ പോയാൽ അക്കാണം വക്കാണം-, 1422 തന്ത പരക്കഴി തള്ള പരക്കഴി അക്കുടിമക്കൾ ഒക്കെപ്പരക്കഴി-, 1424 തന്നതിനെ തിന്നുകൊണ്ടാൽ പിന്നെയും ദൈവം തന്നുകൊള്ളും-, 1425 തന്നമ്പലം നന്നെങ്കിൽ പൊന്നമ്പലം ആടെണ്ടാ-, 1426 തന്നാലെ താൻ കെട്ടാൽ അണ്ണാവി എന്തു ചെയ്യും-, 1432 തന്നിഷ്ട്ടം പൊന്നിഷ്ട്ടം, ആരാന്റെയിഷ്ട്ടം വിമ്മിഷ്ട്ടം-, 1434 തന്നെക്കൊല്ലുവാൻ വന്ന പശുവിനെ കൊന്നാൽ ദോഷമില്ല-, 1435 തന്നെത്താനറിയാഞ്ഞാൽ പിന്നെത്താനറിയും-. Bitter pills may have blessed effects. He who depends on another, dines ill and sups. ജ്യേഷ്ഠൻ 2491, തകര 375 That is as likely to see a hog fly. 654 To escape Cluyd, and be drowned in Cornway, 1085. തട്ടാൻ തൊട്ടാൽ പത്തിന്നെട്ടു (എട്ടാൽ ഒന്നു)-, 1411. 418 Like the dog in the manger, he will neither do, nor let do, 1034. Every man things his own geese swans, 923. Cf. Never put off till tomorrow what you can do today, (2) Defer not till the evening what the morning may accomplish. 621 ചെല്ലാടം=Obedience Cf. Spanish words for shorn include cortar, esquilar, trasquilar, cizallar, pelar, tundir, abrirse camino, rapar, privar and esquilar ovejas. A contented mind is a continual feast, (2) Content is more than a kingdom, (3) He is not poor that hath not much but he craves much, 335 ആശാനക്ഷരം ഒന്നുപിഴച്ചാൽ ശിഷ്യന്നക്ഷരം അമ്പത്തൊന്നും-, 336 ആശാനുകൊടുക്കാത്തതു വൈദ്യനുകൊടുക്കും-, 346 ആളുക്ക് മാങ്ങ, അടിയത്തിന് തലച്ചുമടു-, 348 ആളുണ്ടായാലെന്തുഫലം, ആണുണ്ടായാൽ ഉണ്ട് ഫലം-, 352 ആളെരെചെല്ലൂൽ(പോകിലും) താനെറെ ചെല്ലുക.(പോകണം). 1027 കുതിര എത്ര പാഞ്ഞാലും വാൽ കൂടെ നിൽക്കും. One general mark of an impostor is that he out does the original, 1252 Cf. 311 Cf. 683 We hounds killed the hare, quoth the lap dog, 1396. പൊൻചട്ടി 120 ദൈവം 131, 163, 1166, 1535, 1625, 1690, 2020, The poor man's shilling is but a penny. 953 കരാടൻ ചാത്തൻ =A Villain,a bird. Every dog has his day, 593. Drop by drop the lake is drained, 276. If I cannot keep geese, I will keep goslings. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. ആയിരം 31,47,128,153,. 2138 Cf. 2355 Cf. 409 Laugh at leisure, he may greet ere might, 657. 357. 462 ഉച്ചാൽ=A festival മകരസംക്രാന്തി;പത്താമത്തം= A grand hunting day, 467 Cf. 253 Cf. The shoe-maker should not go beyond his last. വക്കാണം 1421, 2015 Spare the rod and spoil the child. Fair faces need no paint, (2) Why paint tho lily (3), Good wine needs no bush, (4) You need not grease a fat sow}}. 1403. മകം 740, 1976. 637 They had thought to have put others into a sleeve and they are put in themselves,1494, 1496. Beggars mounted run their horses to death, 162. 1092. 622. 2261 മൊട്ടെക്കു കൈനീട്ടുന്നവൻ വിട്ടെക്കും കൈനീട്ടണം- If you laugh to-day, you may cry tomorrow, 657. 255 Faults are thick where love is thin, 432. He that is down, down with him, cries the world, 4, 995. Idle folks have the least leisure. കല്ലു 264,350,474,499,522, 961,995,1385,1664,1947,2254 [ 65 ] 1082. പെറ്റപ്പൻ 2000 കടവു 440,971,972,1844 പരിചയം 2163 കൊത്തുന്നകത്തി പണ്ടായത്തിലാക്കൊല്ലാ-, 1180. പുഴുത്തുള 257. 372. മച്ചു 991 This page also provides synonyms and grammar usage of thorn in malayalam Better go to bed supperless than rise in debt, 765, 1929. മന്ത്രം 303, 1203 849 Cf. Drinking water neither makes a man sick, nor in debt, nor his wife a widow, 1017. An open door will tempt a saint, 848, 1262, 1263, 1634, 1941, 2479. Little strokes fell great oaks [ 13 ] 42. തൊമ്മനയയുമ്പൊൾ ചാണ്ടിമുറുകും, ചാണ്ടിയയയുമ്പൊൾ തൊമ്മൻ മുറുകും-. 646 Time tries all, 970. 318. 2187, 2188 മുണ്ടകൻ,വിരിപ്പ് } kinds of paddy, 2192 മുതുക്കൻ= pimple, മുഖക്കുരു : Cf. കിന്നാരം 91,144,2040 An obstinate heart shall be laden with sorrow. മാകാണി 276 2178 Cf. Though the wolf may lose his teeth, he never loses his inclinations. Speech is silver, silence is gold. ഇരിപ്പിടം 382, കെട്ടു പാടിനു കൊടുത്താൽ മട്ടിനു കിട്ടും-, 1131. ധാര 806 1581 ദശമാതാ ഹരീതകീ- കരടു 1442 What is every man's duty is no man's duty. 4 ചുരയ്ക്കാ=watergourd;so helpless.cf. 2284 രാവു വീണ കുഴിയിൽ പകൽ വീഴുമൊ? A closed mouth catcheth no flies, 33, 529, 530, 855, 1207, 2349. He lacks most that longs most, (2) They need much whom nothing. 1992/1993 പെണ്മുഖം=Has tow meanings__A woman born under the star Moolam, (2) On account of woman. 186 Charity begins at home but should not end there, 1403. നെയ്യുക 218 ഊക്കം 478, 636 കല്യാണം 994,1534 285. Goslings lead the geese to water, 1234. The beaten path is the safe path, (2) Old men's counsel is best. 1657. A pot that belongs to many is illstirred and worse-boiled. 2086 മങ്ങലിക്കു പൂളുവെക്കുന്നതുപോലെ-, 2070 ബെറുമ=Gimlet. (The proverb seems to be a. 161 Cf. കുരു 1113 85 A watched pan is long in boiling,309. മുറിവിത്തു 413 നീന്തം 600 കരപ്പാട്ടം 262 God helps those who help themselves. 1356. പടൽ 166 2522 സ്ഥാനത്തെളിയൊൻ കോണത്തിരിക്കണം- നാടു 215, 749, 930, 932, 934, നാണം 221, 222, 2342, 2349 പൊരി 149 I not well how the world wags, he is most loved that hath most bags, 1809. തോണി 8,9,402,724,971, തോൽ 61,113,1856,1907 ഇരപ്പൻ 2490, മത്സ്യം 1774. 1016 കുടി=Family, Cf. വലവീതോൻ 793 കാവു 704 2282 രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടും രാമനുസീത ആർ എന്നു ചോദിക്കും മൂഴക്കു 112 ഒട്ടുക 433 വർദ്ധിക്കും 1386 മുട്ടാക്ക 1791 488. Sparo the Rod and spoil the child, (2) it is the raised stick that makes the dog obey, (3) Give a child his will and whelp his fill and neither will thrive. 2203 Cf. ജാതകം 85 Venture a small fish to catch a great one. 1803. പുലയർ 1959, 2257 A dwart threatens Hercules. 1494 Cf. 384 ഇര = Bait, Cf. പാട്ട് 1203,2210 ആനക്കിടാവു 234,288, ചെട്ടിക്കു കള്ളപ്പണംവന്നാൽ കുഴിച്ചുമൂടുകെയുള്ളു-, 1350. ഞാനും മുതലേച്ചനുംകൂടി കാളയെപിടിച്ചെന്നു തവള-. Give and spend and God will send, (2) Spend and God will send. 2364 Cf. 2082, 2398 ഒച്ചു് 632 What is bred is the bone, cannot go out of flesh, 1396. ചെമ്മയ്യ 1241 വണ്ണം 580 ഭോഷത്വം 98, 168 തണങ്ങു 1447 2063 ഭയത്താലെ ഭക്തി, നയത്താലെ യുക്തി- 2098 Seems to be a translation of, He is making ropes of sand, 2104 മണ്ഡലി= A venomous snake [ 111 ] 2111 മധുരത്തിൽ ഉത്തമം വായ്മധുരം, 2116 മനസ്സിലാകാതെ മനസ്സിലായെന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായതും മനസ്സിലാകാതെ പോകും, 2122 മനോരമ്യം രമ്യം (രസം രസം രഞ്ജനരഞ്ജന) എങ്കിൽ ചാണകപ്പാട്ടയും (കുന്തിയും) സമ്മന്തി, 2122a മനൊരാജ്യം കണ്ടുവിതച്ചാൽ അരുവാൾ കൂടാതെ കൊയ്യാം, 2134 മരമറിഞ്ഞു (നോക്കി) കൊടിവെക്കണം(ഇടണം). Definitions from Webster's American Dictionary of the English Language, 1828. 481. 2082 മക്ക(ൾ) ച്ചോറു ദുഖച്ചോറു- പട്ടുംവളയും പണിക്കർക്ക്; വെട്ടും കുത്തും പലിശക്കു. ചുളയില്ലാത്ത ചക്കയും കട്ടു, ചമ്പാടൻവഴക്കുമുണ്ടായി-, 1342. 2074 ഭോഷെന്റെ ലക്ഷണം പൊണ്ണത്വവാക്കു - 432 അച്ചി=Wife, Cf. 1569. 255 കാവത്ത്=കാച്ചിൽ=A yam which will soon increase. കുറുതു164 പൊടിക്ക 707 Men get wealth and women keep it. പിലാപ്പൊത്തു 1536 മുഴങ്കാൽ 1302 96 Account not that work slavery that brings in penny. Find more Spanish words at wordhippo.com! 39 A great tree hath a great fall,909. Too much of anything is good for nothing (2) Too much refining. 591 എന്നെക്കണ്ടാൽ കിണ്ണംകട്ടെന്നു തോന്നുമൊ? 397 It is easy for a man in health to preach patience to the sick, 2143. നെയ്യ് 90, 138, 826, 947. മുദ്ര 2380 മാവു 59, 2322 ചെറുപ്രായത്തിൽ പഠിച്ചതു മറുരാജ്യത്തിലും തുണക്കും-. മുക്കുടി 2140 കറത്തവൻ 2060 291. 446 ഈച്ച, പൂച്ച, നാ, നസ്രാണി ഈനാലിനും അശുദ്ധമില്ല. Hunger finds no fault with the cookery, 1872. Give a man luck and throw him into the sea, (2) All things thrive with him, he eats silk and voids velvet. 1924 Cf. 392&393 പടിപ്പുര=A building over the gateway. 398 It is good to strike the serpent's head with your enemy's hand, 996. ദുർബ്ബല 1831 കാൽപണം 835 246. Necessity never made a good bargain, 2494. മുറിമൂക്കൻ 2232 കീയംകീയം 2294. പൊത്തു 1459, 1496 a pet lamb makes a cross ram. One general mark of an impostor is that he outdoes the original, 1246. മുഖം 190, 222, 654, 1712, 1818. He that would catch fish must not mind getting wet, (2) Fain, 1142, 1143. ബുദ്ധി 68, 137, 274, 1234, 2037, ബെറുമ 2070 നടുപറക 953, 1995 കണ്ട 2198 വളപ്പു 1549, 2083‌ 550 ഉള്ളുരുക്കം= Devouring grief, Cf. 2066 ഭാഗ്യമുള്ളവൻ ചെറ്റയും പൊളിച്ചു കേറിവരും-, 2048 പൊണ്ണാച്ചി= Dunce The Malayalam for shorn is അറുക്കുക. വാങ്ങുക 1071 മലയാളൻ 2113 1801. 2030 Cf. കഴല 789 483. 175 Boast is not a shield that will defend,1400. ചെറ്റ 1323, 2066 വാണിഭം 211 വർജ്ജിക്ക 71 In time of prosperity friends will be plenty; in time of adversity, not, 656 Cf. Every potter praises his own pot more, if it will be brocken. മാനം 2043, 2051 കുഴൽവിളിക്ക 1466 ചെമ്പിൽ അമ്പഴങ്ങാപുഴുങ്ങിതിന്നിട്ടും ജീവിക്കണം-, 1353. Of an ill-pay-master get what you can, though it be but a straw, 2449. Every door may be shut but death's door, 1389, 2136. 1025 കുണ്ടിൽകിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിതവളക്ക് കുന്നിനുമീതെ പറക്കാൻ മോഹം. He lacks must that longs must, 208, 331, 332, 333. 649 'Tis not the habit that makes the monk, 1481. കയ്യൂരി 1913 മണക്കുക 1312 221. 313. 49 A lame traveller should get out betimes,1591. 2274 രണ്ടു പട്ടിക്കു ഒരു എല്ലുകിട്ടിയപോലെ- 252 Cf. 310. എണ്ണുക 101, 102 277 God cometh with leaden feet but striketh with iron hands, 131, 2277. കദളിവാഴ 814 ബാണൻ 1829 662 Too many cooks spoil the broth, 1863, 1864, 1865. 286 ആരാന്റെ അപരാധത്തിനു വാരിയന്റെ പുരമകൾ എടുത്തു. 683a ഒമ്പതാമത്തെപെണ്ണു= The girl born ninth. മെത്ത 49, 182, 1813, 1816 വല്ലായ്ക 430 213. ചൈത്താൻ 2335 2389 മുട്ടു=Prop 580 The best mirror is an old friend, 1271. മധുരം 757, 851, 2115, 2241 722 Cf. 391 Cf. 684 We never know the worth of water till the well is dry, 820. 131. നാട്ടിലെ വലിയോർപിടിച്ചാൽ അരുതെന്നു പാടുണ്ടൊ-, 1649. 611 Cf. 178 Buy what you do not want and you will sell what you cannot spare, 801. After sweet-meat, comes sour-sauce, 657. ഊത്ത 465 1825, 1891, 1990, 2056, This is the British English definition of shorn.View American English definition of shorn.. Change your default dictionary to American English. Necessity dispenses with decorum, 340. വഴിയോട്ടു = Backwards. Much coin, much care, 161. 969 Cf. നസ്രാണി 446 591 Cf. 2383, 2468 81 A thread too fine spun will easily break,77 1911 Of.The river past, God forgotten, (2) When the sea is crossed, the saint is forgotten, (3) Danger past, God forgotten [ 102 ] 1912 പാലംകുലുങ്ങിയാലും കേളൻകുലുങ്ങയില്ല-, 1913 പാലവുംഇട്ടു, കൈവരിയും കെട്ടി, ഇനി എന്താണുകുറ്റം-, 1916 പാലുപകർന്നുനനെക്കിലുംകാഞ്ഞരം കാലെഭുജിപ്പാൻമധുരമായ് കാണുമോ-, 1917 പാൽപ്പായസംകുടിച്ചവനു പനങ്കാടിഎന്തിനാ-, 1918 പാൽവിളമ്പിയെടത്തു പഞ്ചതാര; മോർവിളമ്പിയെടത്തുപ്പ്-, 1920 പാഴിൽപോകുന്നതു പശുവിൻവയറ്റിൽപോകട്ടെ-, 1921 പാഴിൽ അപ്പന്റെമീശകളഞ്ഞു, തൂക്കവുമില്ല-, 1923 പിടിക്കുമ്പോൾഞെക്കീടാഞ്ഞാൽ ഇളക്കുമ്പോൾകടിക്കും-, 1924 പിടിച്ചതിനെവിട്ടു പറക്കുന്നതിൻവഴിയെ പായരുത്-, 1925 പിടിച്ചതുമറന്നിട്ടു മറന്നതുപിടിക്കുംമുമ്പെ വശമാക്കേണ്ടതെല്ലാം വശമാക്കെണം-, 1926 പിടിച്ചമീനിനു കല്ലുപ്പും മണ്ണുപ്പും ഇടുക-, 1927 പിടിച്ചുവലിച്ചുകുപ്പായംഇട്ടാൽ പറിച്ചുകീറിപ്പോകും-. മനാരിക്ക 324 He will soon be a beggar that cannot say no, 769. 212. Everybody is wise after the event 340. കത്തി 2,158,842,1178,1480, കത്രിക 1780 നായാട്ടുനായ്ക്കൾ തമ്മിൽകടിച്ചാൽ പന്നി കുന്നുകയറും-, 1659. മർമ്മം 1019, 1874, 2150, 2471 പയിമ്പ 342,1706 716 Why lock the stable door, after the steed is stolen, 998,999, 1321. 74 Cr. 1736, 1902, 2256, 2263, 2273, 161. A clear conscience can bear any trouble, 66. 451. 311. Love sees no faults, (2) Faults are thick where love is thin. 294 The litigant's motto, Cf. ആറിലൊന്നു 294, Muffled cats are bad mousers, 745, 809, 810. 710 Cf Two sparrows upon ear of corn are not likely to agree long. They are not all saints that use holy water [ 114 ] 2177 മുകന്തായം (മോന്തായം) വളഞ്ഞാൽ(തെറ്റിയാൽ) അറുപത്തിനാലും വളയും (തെറ്റും), 2178 മുക്കിപ്പണിതാൽ (ചുമന്നാൽ) നക്കിത്തിന്നാം-, 2183 മട്ടികഅടിച്ചു കയറ്റിയതിനു ആണിക്കോ ശിക്ഷ-, 2186 മുട്ടുശാന്തിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാൽ കാശിക്കു പോകാം-, 2188 മുണ്ടോൻനട്ടുമുങ്ങണം, വിരിപ്പുനട്ടുണങ്ങണം-, 2191 മുതുകിൽ പുണ്ണുള്ളവനെ വേലിനൂരാൻ ഭയമുള്ളൂ-, 2195 മുത്തിനു മുങ്ങുന്നേരം അളിയൻ പിടിക്കണം കയർ-, 2196 മുത്തി വളർത്തിയ കുട്ടിയും മുക്കോകുടിയിലെ നായും ഒരുപോലെ-, 2197 മുന്നാരത്തെ പല്ലുകൊണ്ടിളിക്കയും, അണ്ണിയിലെ പല്ലുകൊണ്ടുമുക്കുകയും-. തുനിയുക 204 723 You cannot wash a blackamoor white, 908. Drown not thyself to save a drowing man. Bend tho twig, bend the tree, 1362, 1915, 2221. He came safe from the East Indies and was drowned in the Thames, 1085. More know Tom Fool than Tom Fool knows, 1538. 686 What is bread in the bone, cannot go out of flesh, 1392,2492. 465. 99 Cf. എലച്ചിൽ 1475 167 Beware of a bad woman and be careful how you trust a good one,230. കാൽക്കൂത്തൽ 764 325. Danger past, God forgotten, 1911. (3) Many go out for wool and come home shorn. കഴുകൻ 915,1876,1928 2292 വകക്കു തക്കതെ വാ പിളർക്കാവൂ 2513 സുൽത്താൻ പക്കീറായാലും പക്കീർ സുൽത്താനായാലും :തരം അറിയിക്കും- 88 A wild goose never laid a tame egg,114,117. 495a ഉത്രാടം= One born under the star Uthradam; വെപ്രാളം= Anxiety. He that lies down with the dogs, must rise with the fleas, 1312, 1545, 2503. 142. ഇപ്പടി 644, കമുങ്ങ് 32,1550,1889 121. The more we have ,the more we want ;the more we want ,the less we have. നാശം 596, 922, 2065, 2224, നാഴിക 275, 405 പശുക്കിടാവ് 119 859 കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിൽ കുറുക്കൻ കടന്നപോലെ ( ആന കേറിയപോലെ). 424 Little knows the fat sow what the lean one means, 476. 16 അങ്ങില്ലാപൊങ്ങു= An aquatic plant without roots. All are not saints that go to church, 2, 2172. കയ്യൻ 1161,1983 251 അംഭസ്സ്=Water. Tread on aworm and it will. 297. 687 What is every man's business (duty) is no man's business (duty) 1116, 1863, 1865,2251. Necessity knows now law, 340. 2296 വടുവൻ = Slave 2055 ബന്ധു ആറു കരയുന്നതിനെക്കാളും ഉടയവനൊന്നുകരഞ്ഞാൽ മതി-, 2056 ബാലർ പടെക്കാകാ, ഇളന്തേങ്ങ കറിക്കാകാ- ദൂതൻ 2271 597 കോഴ= കൊള്ളി [ 42 ] 598 എരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോലെ-, 600 എരുമക്കിടാവിനു് നീന്തംപഠിപ്പിക്കെണ്ടാ-, 601 എരുമെക്കടുത്തതു അകത്തും, പോത്തിനടുത്തതുപുറത്തും-, 605 എലിക്കു മരണവേദന, പൂച്ചക്കു വിളയാട്ടം-, 606 എലിക്കു മുറുക്കം. I stout and thou stout, who shall carry the dirt out? 1788. 401 It is not the cowl that makes the friar, 1481. [ 63 ] 1036 കുന്തംകൊണ്ടുമുറി പൊറുക്കും, നാവുകൊണ്ടമുറി പൊറുക്കുകയില്ല-, 1039 കുന്തക്കാരന്റെ വരവും ഗുരുത്വങ്കെട്ടവൻറെ ചെലവും, 1040 കുന്നലക്കോനാതിരിയുടെ പദവിയും ഉള്ളാടൻചെനൻറെ അവസ്ഥയും. തമ്പുരാൻ 2331 Cf. 1208 Cf. ദാവന 2431 മണം 1597, 1683, 1814, 1866, മണി 234, 1504 1147 Cf. 449. He will soon be a beggar that cannot say no, 770 Cf. 1034 കുന്തം കൊടുക്കയുമില്ല താനൊട്ട്‌ കുത്തുകയുമില്ല. 1015 കുടൽ= intestines, Cf You will not believe aman is dead till you see his brains out . He came safe from the East Indies and was drowned in the Thames, (2) To escape the rocks and perish in the sands. [ 84 ] 1502 താരം അറിയാതെ പൂരം കൊള്ളാമൊ -, 1503 താരം കൊണ്ടുരുട്ടിയാൽ ഓടം കൊണ്ടുരുട്ടും -, 1505 താളിന്നുപ്പില്ല എന്നും താലിക്കു മുത്തില്ല എന്നും -, 1506 താഴത്തുവീട്ടിൽ വന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മേലേവീട്ടിലും-, 1512 തിന്നുമ്പോൾ പന്നിക്കു ചെവി കേൾക്കുകയില്ല-, 1513 തിരക്കുള്ള ചോദ്യത്തിനു സമയംപോലെ മറുപടി-, 1517 തിരുവോണത്തിനില്ലാത്തതു തീക്കൊള്ളിക്കൊ -, 1518 തീകൊണ്ടു പുരവെന്താലും തീ കൂടാതെകഴിക്കാമോ-, 1521 തീക്കനൽ അരിക്കുന്ന ഉറുമ്പു കരിക്കട്ട വെച്ചെക്കുമൊ-, 1522 തീക്കൊള്ളികൊണ്ടു അടികൊണ്ട പൂച്ച മിന്നാമിനുങ്ങിയെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കും, 1524 തീട്ടം കൊണ്ടു കോട്ട കെട്ടിയാൽ നായുരുട്ടിയിട്ടു തിന്നും-, 1527 തീ പിടിക്കുമ്പോൾ കുളം കുഴിക്കാൻ പോകയൊ-, 1528 തീയിൽ കുരുത്തതു (മുളെച്ചതു) വെയിലത്തു വാടുമൊ. പേറ്റി 575. Give him in inch and he will take an ell. 464. little cause, (4) A little neglect may breed great mischief.. [ 115 ] 2198 മുന്നൂറ്റിൽ ഒന്നു മുളമൂട്ടിൽകണ്ടു (കണ്ട)-, 2200 മുപ്പത്തൊമ്പതു ദിവസം കട്ടുതിന്നാൽ നാൽപതാംദിവസം ഉമ്മരപ്പടി വിളിച്ചു പറയും-, 2201 മുമ്പല്ലുകൊണ്ടു ചിരിക്കയും അണപ്പല്ലുകൊണ്ടു ഞറുമ്മുകയും-, 2202 മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന മുതലയെ പേടിച്ചു പുറകിൽ കിടക്കുന്ന കടുവായുടെ വായിൽ ചാടിയാലോ-, 2203 മുമ്പിൽപ്പോയിട്ടെൽക്കല്ല്, പിന്നെപ്പാഴിൽ തോൽക്കല്ല്-, 2204 മുമ്പെപോകുന്നവൻ വിടുകയ്യനെങ്കിൽ പുറകെപോകുന്നവൻ പൊട്ടക്കണ്ണൻ-, 2206 മുയൽ ഇളകുമ്പോൾ നായിക്ക് കാഷ്ട്ടിപ്പാൻ മുട്ടും-, 2209 മുറിപ്പണി ഇട്ടിട്ടുപോയാൽ മുറിപ്പാമ്പ് കടിക്കും-, 2210 മുറിപ്പാട്ടുകൊണ്ടങ്ങു ചെന്നാൽ മുഴുവൻ പാട്ടുകേൾക്കാം രണ്ടാട്ടും കേൾക്കാം-. മൂത്തതു 59 88 മന്നത്താലിങ്കൽ=Under the village tree,in the village assembly. Beads about the neck and the devil in the heart, 2. 233. 2070 ഭ്രമിക്കു ബെറുമയിട്ടവനല്ലെ ഇവൻ - 35 A good name will shine for ever,376. He pleased with gourds and his wife with cucumbers, (2) A bad jack may have as bad a jill. 2072 ഭോജനമില്ലാഞ്ഞാൽ ഭാജനം വേണമൊ - കെട്ടു കെട്ടായുമിരിക്കും പിട്ടു നായും കൊണ്ടുപോകും-, 1128. Hunger makes raw beans relish well, (2) A. മടയൻ 658 Cf. You will not believe a man is dead till you see his brains out, 1271 Cf. 2059 ബ്രാഹ്മണനും പശുവിനും പത്തുദിവസം പുല- 239. 1544 Cf. 2085, 2295 Punishment is lame but it comes, (2) God moves with leaden feet രാജ്യം 1359,1394 തൊടി 2083 A gift horse should not be looked inthe mouth, 1583. 2521 കണ്ടി ഇറങ്ങുക=Pass the gate വരാൽ 663, 1973 A scalded dog fears cold water, (2) A burnt child dreads the fire, (3) He that hath been bitten by a serpent is afraid of a rope, (4) Whom a serpent has bitten, a lizard alarms. 2500 സംപത്തു കാലത്തു തൈപത്തു............ആപത്തു...കാപത്തു..Cf. 216. 641 Think twice before you speak, 92. 1035 Cf. 480. 2036 Cf. 278 Cf. കുയിൽ 911,917 പലക 106 974 കാലാച്ചിയോടു കടം കൊണ്ടാൽ കാലായിൽവെച്ചും തടുക്കും. 2051 പ്രാണൻപോയാലും മാനം കളയരുത്- (3) Where then is no love, all are faults, (4) Where love fails, we espy faults, (5) When a man is not liked, whatsever he doeth is amiss. പഴഞ്ചോറ് 1881 596 The death of the wolf is the life of the lamb, 705. 333. 455. 2297 വട്ടിചെന്നു മുറത്തെ കുറ്റം പറക 2281 രാജാവില്ലാത്തനാട്ടിൽ കുടിയിരിപ്പാൻ ആകാ മുറിപ്പാമ്പു 2209 Do unto others as you would be done by, 194. Every dog is valiant at its own door. 191 The disease is too desperate for earthly physicians. 1300 Cf. [ 145 ]. Guilt is always suspicious and always in fear, 591, 1089. Call not a surgeon before you are wounded, (2) Never antedate your misfortunes, for that is to aggravate them, (3) He is miserable once who feels it, but twice who fears it before it comes. You will not believe a man is dead till you see his brains out. തളപ്പു 1053, 1550 2230 Cf. 208 Cf. He that hath a head of wax must not walk in the sun, 2256. 107. An acute word cuts deeper than a sharp weapon, 1036. 52 A lie has no legs,1754,1977,2496. ഇഞ്ചി 24,2431, 2495 Cf. ചേക്കു 2335 ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ യോഗ്യമല്ലെന്നു കരുതി വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്- എന്നാൽ അങ്ങനെ വിട്ടുകളയേണ്ടിവന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവയിൽ ചിലതു് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അയോഗ്യമായി തീരാമെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ രൂപത്തിൽ വിശേഷം തന്നെയാണെന്നും കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 1076 കുലം കേട്ടോന്റെ ചങ്ങാത്തം കെട്ടി, ഊരും ഇല്ല ഉടലും ഇല്ല. 2351, 2494. 622 Cf. An old dog will learn no new tricks, 2343. ചെറുവിരൽ 1362 "shorn" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Illgotten goods seldom prosper, 2161. തൊപ്പിപ്പാള 1568 379. Gan for to laugh, and, Lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike.